ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ
Date: 28/03/2017
Yearwise Abstract Report/ವರ್ಷವಾರು  ಪ್ರಕರಣಗಳ  ಘೋಷ್ವಾರ ವರದಿ
 
  Select Year