ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ
Date: 21/01/2019
Yearwise Abstract Report/ವರ್ಷವಾರು  ಪ್ರಕರಣಗಳ  ಘೋಷ್ವಾರ ವರದಿ
 
  Select Year